Viac užitočných informácií

Slovník pojmov

Pozbierali sme všetky potrebné informácie.

Ak je mesačná splátka pôžičky vypočítaná pomocou anuitnej metódy, dlžník zaplatí rovnaké mesačné splátky počas celého trvania pôžičky. Splátky tvorí časť istiny a časť úrokov a ostatných nákladov. Každým mesiacom sa v splátke zvyšuje časť istiny a znižuje časť úrokov a iných poplatkov. Platí to len vtedy, ak je úroková sadzba konštantná počas celej doby splatnosti. V prípade zmeny úrokov sa mení aj mesačná splátka.

Osoba, ktorá požičia finančné prostriedky podľa zmluvy, a tým jej vznikne dlh, sa nazýva dlžníkom. Podpísaním zmluvy sa dlžník zaväzuje splatiť vypožičanú pôžičku a všetky jej úroky a iné poplatky veriteľovi, presne tak, ako je uvedené v zmluve.

 

Obdobie, počas ktorého je dlžník povinný splatiť vypožičaný úver poskytovateľovi finančných služieb spolu so všetkými úrokmi a poplatkami. Tento termín je možné zmeniť zmenou zmluvy.

Dĺžku špecifikovanej doby pôžičkovej zmluvy, počas ktorej poskytovateľ finančných služieb nie je oprávnený jednostranne zmeniť úrokovú sadzbu pôžičky, voláme fixácia úrokovej sadzby.

 

Proces, keď poskytovateľ finančných služieb skúma, či je navrhovateľ schopný a ochotný zaplatiť požadovanú pôžičku, sa nazýva hodnotenie dlžníka.

Celková výška pôžičky je istina. Ide o sumu splatnú počas splatnosti úveru vo forme mesačných splátok podľa podmienok zmluvy o pôžičke.

Pôžička, pri ktorej sa proces od podania žiadosti do schválenia uskutoční vo veľmi krátkom čase, sa nazýva online pôžička. Ak finančná inštitúcia má zavedený systém videoidentifikácie, žiadateľ môže mať žiadanú sumu na svojom účte už do jednej hodiny. Obvykle ide o menšiu požadovanú sumu.

 

Obyčajne sa účtuje poplatok za posúdenie žiadosti o pôžičku, poplatok za uzavretie zmluvy a poplatok za poskytnutie pôžičky.Tieto poplatky nazývame počiatočnými nákladmi. Finančné inštitúcie zvyčajne uvoľňujú tieto poplatky, ale je dôležité, aby sa žiadateľ oboznámil s parametrami pôžičky predtým, ako sa rozhodne.

 

V prípade online pôžičiek je príjem žiadateľajedinou zábezpekou finančnej inštitúcie na to, že klient vráti požičanú sumu spolu s úrokmi,  pretože tento typ pôžičky nie je úver hypotekárneho typu. Finančná inštitúciapožaduje od žiadateľa potvrdenie o príjme, ktoré uchádzač dá vyplniť a potvrdiť na svojom pracovisku.

 

V zmluve o pôžičke sa stanovujú podmienky predčasného splatenia, čo je však možné počas celého obdobia. Všeobecne povedané, poskytovatelia finančných služieb môžu dovoliť predčasné splatenie pôžičky za určitý poplatok. Tento poplatok je zvyčajne vyjadrený určitým percentom zostávajúcej istiny. V prípade predčasného splatenia, ak splatíme len časť zostávajúcej istiny, bude suma mesačnej splátky prepočítaná na zvyšnú dobu splatenia, pretože účtovaný úrok bude určený už na základe zníženej istiny.

 

Ak predčasne splatíme celú istinu, zmluva o pôžičke sa ukončí zaplatením istiny a požadovaných poplatkov.

Finančné prostriedky prijaté za vykonanú prácu alebo poskytnutú službu sa nazývajú príjem. Zvyčajne ide o mesačnú mzdu osoby. Existujú aj iné typy príjmu, napríklad príjem živnostníka, príjem z prenájmu nehnuteľnosti atď. Poznáme aj jednorázové príjmy, ako napríklad dedičstvo.

 

 

Tí, ktorí neplatia včas svoje mesačné splátky, sa môžu veľmi rýchlo ocitnúť v niektorom registri dlžníkov, keďže finančné inštitúcie zaregistrujú neplatičov a v prípade novej žiadosti o pôžičku ju neschvália.

 

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je pre žiadateľa pôžičky najvýznamnejším ukazovateľom ceny pôžičky. Zahŕňa úroky z pôžičky, manipulačný poplatok, ako aj jednorázové a pravidelné poplatky, poistenie, ak je pre získanie výhodnejšieho úroku podmienkou. Nezahŕňa poplatky, ktoré nesúvisia s vyplatením pôžičky, napríklad úroky z omeškania, poistenie, poplatok za predčasné splatenie. Ak sa úroková sadzba pôžičky zmení počas doby splatnosti, RPMN neodráža túto zmenu. Platí, že čím nižší je ukazovateľ RPMN, tým je úver pre žiadateľa výhodnejší.

Je dôležité, že porovnanie finančných produktov pomocou RPMN má zmysel len vtedy, ak výška pôžičky a doba splatnosti sú rovnaké.

Poplatky zahrnuté do ukazovateľa RPMN je možné rozdeliť na dva typy:

– jednorázové (napríklad poplatok za poskytnutie pôžičky)

– pravidelné (napríklad poistenie, ktoré klient platí pravidelne spolu s mesačnou splátkou).

Národná Banka Slovenska na svojej webovej stránke v sekcii Ochrana finančného spotrebiteľa zdôrazňuje, že:

Ak RPMN nie je uvedená v zmluve alebo je v zmluve uvedená nižšia hodnota RPMN než v skutočnosti pôžičke alebo úveru prislúcha, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný. Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný aj v prípade, ak hodnota RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty (to neplatí pre úvery na bývanie!).

Preto žiadateľom odporúčame, aby boli pri podaní žiadosti o úver obozretní.

 

 

Pôžička, pri ktorej sa proces od podania žiadosti do schválenia uskutoční vo veľmi krátkom čase, sa nazýva rýchla pôžička. Rýchle pôžičky sú aj online pôžičky. Ak finančná inštitúcia má zavedený systém videoidentifikácie, žiadateľ môže mať žiadanú sumu na svojom účte už do jednej hodiny. Obvykle ide o menšiu požadovanú sumu.

 

Všeobecne platí, že splátkové poistenie pomôže dlžníkovi. Výška mesačnej čiastky poistenia je určité percento pôžičky. Existuje veľa okolností, ktoré zabraňujú dlžníkovi zaplatiť mesačnú splátku alebo ju sťažujú. Takýmto stavom môže byť choroba, strata práce alebo smrť. V takýchto prípadoch splátkové poistenie platí mesačné splátky pôžičky namiesto dlžníka.

 

 

Existuje poskytovateľ služieb, ktorý nevyžaduje splácanie krátkodobých úverov mesačne, ale týždenne. U týchto pôžičiek sa splatnosť stanovuje v týždňoch.

Úrok je poplatok splatný za používanie peňazí poskytnutých poskytovateľom finančných služieb a za riziko spojené s poskytnutím tejto sumy. Je to určité percento z požičanej sumy.

Keď sa obrátime na banku alebo iného poskytovateľa finančných služieb, aby sme získali menšiu alebo väčšiu sumu peňazí za určitých podmienok, nazývame to výberom úveru. Proces môže trvať krátky (v prípade rýchlej pôžičky), ale aj dlhší čas, ak potrebujeme hypotekárny úver. V oboch prípadoch žiadateľ musí spĺňať všetky podmienky poskytovateľa finančných služieb. Okrem osobných dokladov je vždy potrebné, aby sme mali napr. potvrdenie o príjme.

 

Existuje poskytovateľ služieb, ktorý je ochotný pôžičku vyplatiť v hotovosti aj v byte žiadateľa.