Ochrana osobných údajov


1 Účel dokumentu Politika pre spravovanie a ochranu osobných údajov

Účelom dokumentu Politika pre spravovanie a ochranu osobných údajov je stanovenie noriem, podľa ktorých InstaCash Kft. (sídlo :. 1163 Budapest, Borotvás utca 2. 4.p. 9.; daňové identifikačné číslo: HU26500469; registračné číslo: 01-09-328893 , ďalej len „Správca dát“) a správcovia dát, s ktorými spolupracuje, spravujú a chránia údaje, ktoré spoznajú počas poskytovania svojich služieb návštevníkom webovej stránky instacash.sk.

Správca dát je zodpovedný v plnej miere za činnosť vykonanú správcami dát, s ktorými spolupracuje. Preto Správca dát zabezpečí v dohode o spolupráci so správcami dát to, aby externý správca dát vždy spĺňal podmienky predpísané platnou legislatívou.

Preto Správca dát spolupracuje len s tými správcami dát, ktorí garantujú, že spĺňajú podmienky platnej legislatívy.

Pri vyhotovení dokumentu Správca dát zohľadnil najmä nasledovnú legislatívu:

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je aj to, aby bolo zabezpečené pre každého návštevníka instacash.sk, že počas používania služieb Správcu dát budú jeho práva rešpektované.

 

2 Smernice ochrany a spravovania údajov.

2.1. Údaje môžu byť uložené iba na špecifické a legitímne účely a nesmú sa použiť inak.

2.2. Údaje by mali byť legálne získané a spracované.

2.3. Údaje musia byť primerané k účelu ich uloženia a musia byť v súlade s týmto účelom a nesmú presahovať jeho rámec.

2.4. Správca dát pri zhromažďovaní, zaznamenávaní a riadení údajov v každom prípade dodrží  obmedzenia stanovené zákonom, o svojej činnosti v každom prípade informuje užívateľa podľa jeho potrieb  prostredníctvom e-mailu. Správca dát sa zaväzuje, že nebude voči užívateľovi, ktorý odmietne poskytnúť nepovinné údaje, ukladať sankciu.

2.5. Metóda uloženia údajov musí byť taká, aby umožňovala identifikáciu subjektu údajov len na čas potrebný na účely uloženia.

2.6. Správca dát pri určení spôsobu spravovania údajov a pri procese spravovania dát vykoná také technické a organizačné opatrenia, ktoré z jednej strany zaručia realizáciu smerníc ochrany osobných údajov, a z druhej strany zaistia zabudovanie garancií ochrany práv osôb od procesu spravovania dát.

2.7. Správca dát vykoná príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že sa spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú potrebné pre konkrétny účel správy údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú množstvo zhromaždených osobných údajov, rozsah ich spravovania, dobu ich uloženia a ich dostupnosť. Uvedené opatrenia sú zamerané najmä na to, aby osobné údaje neboli sprístupnené neoprávneným osobám bez zásahu fyzickej osoby.

 

3 Prenos údajov, spracovanie údajov

3.1. Správca dát k vykonaniu povinnosti spojenej so spravovaním osobných údajov má právo využiť služby externého poskytovateľa spracovania údajov. Spravované údaje spracuje sám alebo s pomocou externého správcu dát. Externý správca dát je osoba, ktorá sa zúčastní procesu spravovania dát u Správcu dát, nie je u neho v pracovnom pomere, ale majú podpísanú zmluvu o mlčanlivosti a zmluvu o spolupráci. Vykonáva úlohy technického charakteru v mene a v prospech Správcu dát.

Zoznam externých správcov dát:

Názov správcu dát: UpCloud

Sídlo: Eteläranta 12 6. poschodie Helsinki, 00130 Fínsko

Umiestnenie dátových serverov: Frankfurt, Nemecko

 

3.2. Správca dát je oprávnený a povinný všetky osobné údaje, ktoré sú k dispozícii a ktoré spravuje, poskytnúť príslušným orgánom, ak ho k tomu legislatíva alebo konečné rozhodnutie súdu prinúti. Za poskytnutie takýchto údajov a za ich dôsledky Správca dát nemôže byť zodpovedný.

4 Práva osôb spojené s osobnými údajmi spravovanými Správcom dát

4.1. Práva osôb ohľadom spravovaných osobných údajov týkajúcich sa jeho (ak prevládajúce právne predpisy neobmedzujú tieto práva) sú nasledovné:

– Právo požiadať – bezodkladne – o opravu, aktualizáciu alebo zmenu osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné;

– Právny nárok – bezodkladne – na odstránenie osobných údajov v prípade, že boli spravované výlučne podľa súhlasu osoby;

– Prístupové práva  – je oprávnený dostať informácie o spravovaných osobných údajoch a mať prístup k týmto údajom;

– Právo o prenosnosť údajov  – je oprávnený požiadať o elektronickú kópiu osobných údajov, aby z dôvodu používania služieb tretej strany tieto údaje preposlal.

– Právo na obmedzenie spravovania  – je oprávnený žiadať, aby sa spravovanie tých osobných údajov, ktoré boli spravované podľa jeho súhlasu, dočasne alebo trvale pozastavilo.

4.2. Užívateľ môže nahlásiť svoju žiadosť o zmenu alebo odstránenie osobných údajov cez svoje Konto užívateľa na stránke instacash.sk.

4.3. Užívateľ svoju žiadosť spojenú s uvedenými právami môže vyjadriť poslaním elektronickej správy na e-mailovú adresu info@instacash.sk alebo písomne poštou na adresu: 1163 Budapest, Borotvás u. 2, 4. p. 9., Maďarsko. Žiadosť zaslanú e-mailom bude Správca dát považovať za dôveryhodnú iba v prípade, ak bude odoslaná z registrovanej e-mailovej adresy.

4.4. Správca dát odpovie na žiadosti ohľadom spravovania osobných údajov do 7 dní. Termín sa počíta od doručenia žiadosti.

 

 

 


Pri podaní žiadosti o odstránenie, opravu, obmedzovanie osobných údajov Správca dát vykoná žiadanú zmenu a dokončí spravovanie osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Správcu dát zaslaním e-mailu na adresu info@instacash.sk.