Viac užitočných informácií

Najčastejšie otázky

Niektoré otázky sa oplatí objasniť ešte na začiatku. Táto sekcia je tu preto.

V zmluve o pôžičke sa stanovujú podmienky predčasného splatenia, čo je však možné počas celého obdobia. Všeobecne povedané, poskytovatelia finančných služieb môžu dovoliť predčasné splatenie pôžičky za určitý poplatok. Tento poplatok je zvyčajne vyjadrený určitým percentom zostávajúcej istiny. Ak predčasne splatíme celú istinu, zmluva o pôžičke sa ukončí zaplatením istiny a požadovaných poplatkov. V prípade

Viac informácií...

Ak nastane nešťastná situácia a z nejakého dôvodu nemôžeme platiť mesačnú splátku, mali by sme sa obrátiť na poskytovateľa finančných služieb. V takýchto prípadoch je možné predĺžiť dobu splácania, čo nám zníži výšku mesačných splátok. Je to oveľa lepšie riešenie, než neplatiť splátky a nakoniec sa ocitnúť v registri dlžníkov. Aby sme predišli takýmto situáciám,

Viac informácií...

Poskytovateľ finančných služieb v prípade online pôžičiek zvyčajne nevyžaduje, aby mzda bola zasielaná na účet vedený u nich. Je však možné, že získame priaznivejšie podmienky pôžičky, ak to zariadime.  

Viac informácií...

Online pôžička je typ úveru, ktorý nevyžaduje hypotekárne krytie, preto sa nevyžaduje zapojenie nehnuteľného kolaterálu do pôžičkovej zmluvy.  

Viac informácií...

Keďže na finančnom trhu je mnoho poskytovateľov finančných služieb, pred výberom online pôžičky  je potrebné, aby sme sa dôkladne informovali. Odporúčame navštíviť stránky finančných agregátorov, ako je napríklad instacash.sk, ktorý porovná pôžičky podľa parametra, ktorý sme nastavili. Stačí, ak uvedieme sumu, dobu splácania alebo výšku mesačnej splátky. Ak vyberieme danú ponuku, bude potrebné prečítať ďalšie,

Viac informácií...

V prípade vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie online pôžičky poskytovateľ finančných služieb primárne vychádza z výšky príjmu žiadateľa. Okrem toho musí žiadateľ splniť ďalšie podmienky. Napríklad musí byť minimálne 3 mesiace zamestnaný, po určitom veku žiadateľa je potrebné zapojiť spoludlžníka a s vysokou pravdepodobnosťou žiadateľ nemôže byť v registri dlžníkov. V určitých prípadoch sú dané zľavy

Viac informácií...

Poskytovatelia finančných služieb sa v prípade osobných úverov spoliehajú predovšetkým na overený príjem  – keďže pôžička nie je zabezpečená nehnuteľnosťou. Podľa výšky príjmu sa rozhodnú, či pôžičku poskytnú alebo nie. Všeobecne povedané, čím vyšší je potvrdený príjem žiadateľa, tým vyššia je výška pôžičky. Pri posudzovaní úveru však berú do úvahy všetky okolnosti vrátane toho, koľko členov

Viac informácií...

Keďže online osobná pôžička nie je hypotekárny typ úveru, je veľmi pravdepodobné, že nedostaneme pôžičku bez potvrdenia o výške príjmu. Keďže v tomto prípade neexistuje hypotekárna zábezpeka, pre poskytovateľa je príjem žiadateľa jedinou zárukou, že úver bude splatený. Existujú finančné inštitúcie, ktoré poskytnú pôžičku aj bez potvrdenia o príjme. Žiadatelia v týchto prípadoch musia byť

Viac informácií...

Výška istiny a úrokov súvisiacich s pôžičkou sú zahrnuté v mesačnej splátke pôžičky. Mesačná splátka je zvyčajne vypočítaná anuitnou metódou, každým mesiacom sa v splátke zvyšuje časť istiny a znižuje časť úrokov a iných poplatkov. Spôsob výpočtu mesačnej splátky je vždy stanovený v zmluve o pôžičke. Zmluva o pôžičke určí aj deň splatnosti mesačnej splátky. Ak

Viac informácií...

Ak je mesačná splátka pôžičky vypočítaná pomocou anuitnej metódy, dlžník zaplatí rovnaké mesačné splátky počas celého trvania pôžičky. Splátky tvorí časť istiny a časť úrokov a ostatných nákladov. Každým mesiacom sa v splátke zvyšuje časť istiny a znižuje časť úrokov a iných poplatkov. Platí to len za predpokladu, že úroková sadzba je konštantná počas celej

Viac informácií...

Dĺžku špecifikovanej doby pôžičkovej zmluvy, počas ktorej poskytovateľ finančných služieb nie je oprávnený jednostranne zmeniť úrokovú sadzbu pôžičky, voláme fixácia úrokovej sadzby.

Viac informácií...

Existuje veľa okolností, ktoré zabraňujú alebo sťažujú dlžníkovi zaplatiť mesačnú splátku. Takýmto stavom môže byť choroba, strata práce alebo smrť. Poistenie prináša riešenie na takéto prípady. Všeobecne platí, že výška mesačného poplatku za poistenie sa vypočítava z požičanej sumy. Mesačný poplatok za poistenie môže závisieť od veku dlžníka alebo od výšky pôžičky.

Viac informácií...

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je pre žiadateľa pôžičky najvýznamnejším ukazovateľom ceny pôžičky. Zahŕňa úroky z pôžičky, manipulačný poplatok, ako aj jednorázové a pravidelné poplatky. Nezahŕňa poplatky, ktoré nesúvisia s vyplatením pôžičky, napríklad úroky z omeškania, poistenie, poplatok za predčasné splatenie. Ak sa úroková sadzba pôžičky zmení počas doby splatnosti, RPMN neodráža túto zmenu.  

Viac informácií...

Poskytovateľ služieb kontroluje úveruschopnosť žiadateľa na základe údajov, ktoré žiadateľ uviedol. Žiadosť o pôžičku bude schválená iba v prípade, že finančná inštitúcia je presvedčená, že žiadateľ je schopný vrátiť celkovú sumu pôžičky spolu s úrokmi. Legislatíva podrobne upravuje spôsob posúdenia úveruschopnosti.  

Viac informácií...

Úrok pôžičky je poplatok splatný za používanie a riziko sumy pôžičky poskytnutej finančnou inštitúciou, ktorý je vyjadrený ako percento z výšky pôžičky. Výška úroku je vypočítaná z čiastky istiny nesplateného úveru, takže počas splácania pôžičky sa v rámci mesačnej splátky výška istiny zvyšuje, zatiaľ čo suma úrokov sa znižuje.    

Viac informácií...

Podmienky danej pôžičky určujú, či sa úroková sadzba mení počas doby splácania. Vo všeobecnosti je úroková sadzba stanovená v rámci zvoleného úrokového obdobia. Ak má úver splatnosť niekoľko rokov, je možné zvoliť úrokovú sadzbu 1 alebo 3 roky, takže sa úroková sadzba môže zmeniť po zvolenom období zafixovania úrokovej sadzby.

Viac informácií...

V oblasti online pôžičiek už existuje spôsob videoidentifikácie. Preto je možné, aby celý proces žiadosti o online pôžičku prebehol online. Tento spôsob je zatiaľ medzi poskytovateľmi veľmi zriedkavý.    

Viac informácií...

Mnoho účastníkov na trhu ponúka pôžičky. Tieto ponuky sú odlišné. V mnohých prípadoch záujemcovia nie sú schopní porovnať ponuky alebo ich porovnajú len ťažko. Porovnaním viacerých parametrov môžeme jednoznačne určiť, ktorá voľba je správnou voľbou. Kalkulátory týchto webových stránok porovnávajú rôzne ponuky profesionálne presným a aktuálnym spôsobom. Záujemcovia si preto môžu byť istí, že podľa

Viac informácií...

Instacash.sk má zmluvu s poskytovateľmi finančných služieb, ktorých ponuky sú na našich webových stránkach. Títo poskytovatelia služieb platia za to, že im sprostredkujeme návštevníkov stránky instacash.sk. Tieto poplatky sú vždy zahrnuté do produktov bankových a nebankových finančných poskytovateľov, takže klient zaplatí rovnakú sumu za pôžičku,aj keď nájde správnu ponuku prostredníctvom instacash.sk,a aj v prípade, že

Viac informácií...

Všetky služby instacash.sk sú pre záujemcov bezplatné.

Viac informácií...

Instacash.sk je finančný agregátor, ktorého hlavným cieľom je poskytovať najvyššiu úroveň služieb klientom hľadajúcim online pôžičky. Kalkulátor nájde na základe zadaných parametrov najlepšie ponuky produktov bankových a nebankových finančných poskytovateľov. Okrem toho poskytuje o týchto ponukách podrobné informácie. Kliknutím na „mám záujem“ sa potenciálny klient dostane na stránku poskytovateľa finančných služieb, kde môže priamo požiadať o

Viac informácií...

Online pôžička patrí medzi spotrebné úvery a jej poskytovateľ nekontroluje, na čo sa požičané finančné prostriedky použijú. Požičané financiemôžu byť využité na čokoľvek(zdravotnú starostlivosť, renováciu, nákup elektronických zariadení, štúdium atď.).  

Viac informácií...

Ak je uchádzač o online pôžičku zaregistrovaný v niektorom registri dlžníkov, nemôže túto pôžičku získať. Je možné, že finančná inštitúcia dá pôžičku žiadateľom, ktorí sa dopustili omeškaniu splátky kvôli tomu, že boli nepozorní. V tomto prípade môže žiadateľ očakávať vyššie úroky alebo RPMN.  

Viac informácií...

Finančné inštitúcie vyžadujú výšku mesačného príjmu žiadateľa k posúdeniu žiadosti o pôžičku. To však nie je jediný faktor pri rozhodovaní, či sa pôžička žiadateľovi pridelí. Berú sa do úvahy mesačné splátky už existujúcich pôžičiek žiadateľa a skutočnosť, či po poskytnutí novej pôžičky bude klient schopný platiť mesačné splátky. Aby sa zabránilo nadmernému zadlženiu, Národná Banka

Viac informácií...

Obyčajne sa účtuje poplatok za posúdenie žiadosti o pôžičku, poplatok za uzavretie zmluvy a poplatok za poskytnutie pôžičky. Finančné inštitúcie zvyčajne uvoľňujú tieto poplatky, ale je dôležité, aby sa žiadateľ oboznámil s parametrami pôžičky pred tým, ako sa rozhodne.  

Viac informácií...

Vždy nájdeme akciové ponuky, ktoré vyzerajú na prvý pohľad dobre. Dôležité je porovnať parametre rôznych pôžičiek, pretože úrok môže byť nižší, ale počiatočné náklady musí klient zaplatiť. V ďalšej zasa úrok môže byť vyšší, ale žiadne počiatočné náklady sa neúčtujú. Preto je dôležité prečítať aj text písaný malými písmenami. Ak sa zdá, že niekoľko ponúk

Viac informácií...

Vo všeobecnosti sú online osobné pôžičky použité na pokrytie neočakávaných výdavkov, ako sú náklady na zdravotnú starostlivosť, financovanie rôznych opráv. Nie je neobvyklé financovať štúdium, svadby, ba aj elektronické zariadenia.  

Viac informácií...

Proces začína vyplnením online formulára a nahrávaním požadovaných dokumentov. Finančná inštitúcia skontroluje prijaté údaje, dokumenty a či nie je žiadateľ uvedený v niektorom registri dlžníkov. Ak disponuje finančná inštitúcia onlinevideoidentifikáciou, proces sa zvyčajne uskutoční do 24 hodín a suma úveru sa dostane na účet klienta. V opačnom prípade si proces vyžaduje niekoľko dní.

Viac informácií...

Osobná pôžička je druh osobného úveru, ktorý banka zvyčajne akceptuje vo veľmi krátkom čase bez toho, aby klient musel navštíviť pobočku. Je to typ úveru, ktorý nemusí byť zabezpečený nehnuteľnosťou a nie je pri ňom potrebný ručiteľ. Ide o slobodne použiteľný úver. Zvyčajne sa používa na prekonanie krátkodobých finančných ťažkostí.  

Viac informácií...